V ČJ jsme uzavřeli přídavná jména a naučili se používat vzory příd. jmen tvrdých a měkkých při správném určení koncovky příd. jmen v textu.

Řekli jsme si i o přídavných jménech přivlastňovacích, zkusili si vzory otcův a matčin použít v praxi, ale známkované testování těchto příd. jmen nás zatím nečeká.

Ale už jsme se seznámili s dalším tématem - zájmeny. Umíme je rozdělit podle druhů a chápeme jejich význam. Dovedeme nahradit podst. jméno patřičným zájmenem. Dovedeme osobní zájmena skloňovat a všimli jsme si skloňování zvratných zájmen se, si - pochopili jsme rozdíl mezi " sebou" a " s sebou ". Všechny tyto dovednosti si trénujeme formou skupinových her, cvičíme si doplňování se společnou kontrolou a pracujeme také na PC.


V M pracujeme neustále hlavně se zlomky, desetinnými čísly a v posledních hodinách i procenty. Naučili jsme se vyjádřit části celku více způsoby a převádíme zlomky na des. čísla nebo na procenta. Umíme už násobit i dělit des. čísla 10, 100, 1000 ..., ale už také násobit des. číslo číslem celým. Zvládáme také dělit celá čísla s přesností na desetiny, setiny a tisíciny.

V geometrii pracujeme na konstrukci osy úsečky a tím i osy strany čtverce a obdélníku a budeme si vyvozovat osovou souměrnost geom. útvarů. Opakujeme si převody jednotek obsahu se zřetelem na ar, hektar a kilometr čtvereční.
Důležitou součástí jsou i opravy textů - hlavně diktátů, a to se zdůvodněním.

  Také v M se opravuje !

BEZ ZDŮVODNĚNÍ ALE OPRAVA NEMÁ SMYSL. CHYBY SE PAK OPAKUJÍ.

Pokud si se zdůvodněním nevíte rady - poznamenejte si do opravy otazníček - třeba tužkou- a ve škole si vše vysvětlíme znovu. A nebo si domluvíme doučko...